Aurinkoinen ammattitaito - yli odotusten!

Aurinkoinen ammattitaito
- yli odotusten!

Saras­tus Events Oy tar­jo­aa pro­moot­to­rei­ta, kon­su­lent­te­ja, VIP-emän­tiä ja tapah­tu­ma­työn­te­ki­jöi­tä kai­ken­lai­siin tilai­suuk­siin. Työ­tään rakas­ta­via ammat­ti­lai­sia voi tie­dus­tel­la moni­puo­li­siin työ­teh­tä­viin ympä­ri Suo­men ja kansainvälisestikin.

Yri­tyk­sen omis­ta­jal­la Sara Joki­sel­la on yli seit­se­män vuo­den koke­mus mm. pro­moo­tiois­ta, juon­nois­ta, PR-edus­tuk­sis­ta ja tapah­tu­ma­koor­di­noin­nis­ta. Sara on koko sydä­mel­lään töi­hin panos­ta­va yrit­tä­jä ja onnis­tu­ja, joka vaa­tii myös jokai­sel­ta työn­te­ki­jäl­tään asiak­kai­den tavoit­tei­den ja odo­tuk­sien ylittämistä.

Posi­tii­vi­nen elä­mä­na­sen­ne, pir­teys, ahke­ruus, täs­mäl­li­syys, koke­mus ja oma-aloit­tei­suus ovat vähin­tään­kin ne asiat, jois­sa Saras­tus Event­sin tii­mi lois­taa ja erot­tuu mones­ta muus­ta. Saam­me jat­ku­vas­ti posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös mm. aktii­vi­suu­des­ta, ammat­ti­tai­dos­ta ja nopeas­ta kyvys­tä oppia uutta!

Jos teil­lä on tar­vet­ta yhdel­le tai useam­mal­le teki­jäl­le tai etsit­te pai­kal­li­sia huip­pu­te­ki­jöi­tä ympä­ri Suo­men, niin Saras­tus Event­sin kaut­ta löy­tyy erit­täin osaa­via, ener­gi­siä, ammat­ti­tai­toi­sia ja ylit­se mui­den huip­pu­pro­moot­to­rei­ta ja tapah­tu­ma­työn­te­ki­jöi­tä. Hymy ei hyy­dy pit­ki­nä­kään päi­vi­nä, ja me autam­me luo­maan tapah­tu­mas­ta vie­lä­kin onnistuneemman!

Open chat
1
Whatsapissa juttusille?
Aurinkoista päivää teille!

Voisinko olla avuksi?