Yritys

Saras­tus Events Oy on perus­tet­tu v.2018, mut­ta sen omis­ta­jal­la Sara Joki­sel­la on pit­kä ja moni­puo­li­nen koke­mus tapahtuma-alasta.

”Pää­dyin pro­moot­to­rin ural­le AMK mat­kai­lua­lan opin­to­jen ohel­la v. 2010. Näin sanan ”pro­moot­to­ri” työn­ha­kusi­vuil­la ja piti tar­kas­taa mitä se tar­koit­taa. Ensim­mäi­sien työ­keik­ko­jen jäl­keen olin saman tien kou­kus­sa ”lajiin”, vaik­ka­kin tein keik­ko­ja opin­to­jen ohel­la harvakseltaan.

Kah­den vuo­den ulko­maa­no­pin­to­mat­ka­ni jäl­keen ja val­mis­tut­tua­ni Chi­les­sä, ase­tuin takai­sin Suo­meen ja aloin aiem­pien kon­tak­tie­ni avul­la teke­mään koko­päi­väi­ses­ti tapah­tu­ma-alan töi­tä. Etsin koko ajan lisää mah­dol­li­suuk­sia ja työ­keik­ko­ja, ja nii­tä­hän löytyi!

Keik­ko­ja tul­vi lisää, ja vuon­na 2014 en itse enää riit­tä­nyt teke­mään kaik­kia työ­keik­ko­ja, vaan aloin myös välit­tä­mään alan mui­ta huip­puo­saa­jia. Toi­min­ta muut­tui yrit­tä­jyy­teen, ja T:mi Sara Joki­nen sai alkun­sa. Toi­min­ta lähes kak­sin­ker­tais­tui joka vuo­si, kun­nes vuon­na 2018 tuli yhtiö­muo­don muu­tos, ja täy­sin samaa toi­min­taa jat­ka­va osa­keyh­tiön nimi­kin muut­tui Saras­tus Events Oy:ksi.

Nyky­ään­kin toi­min­ta on kas­va­vaa, ja olen saa­nut kerät­tyä ympä­ril­le­ni mah­ta­van yhteistyöverkoston!

Hyvän kie­li­tai­don (suo­mi, englan­ti, espan­ja) ansios­ta voin hel­pos­ti ja mie­lel­lä­ni työs­ken­nel­lä myös ulkomailla.

Teen jokai­sen työn koko sydä­mel­lä­ni, olen jous­ta­va, iloi­nen, lop­pu­ma­ton ener­gia­pak­kaus, joka halu­aa aina ylit­tää tavoit­teet. Vaa­din samaa luon­net­ta ja asen­net­ta myös jokai­sel­ta työntekijältäni.”

Open chat
1
Whatsapissa juttusille?
Aurinkoista päivää teille!

Voisinko olla avuksi?