Palvelut

* Tapahtuma- ja promootiohenkilökunta *

Tar­joam­me hen­ki­lö­kun­taa asiak­kai­den tär­kei­siin tapah­tu­miin; yksit­täi­sis­tä tilai­suuk­sis­ta laa­jem­piin kokonaisuuksiin.

Edus­tus­ta löy­tyy mm. Hel­sin­gis­tä, Turus­ta, Tam­pe­reel­ta, Jyväs­ky­läs­tä ja Porista.

Kaik­ki teki­jät aina koulutetaan/ohjeistetaan perus­teel­li­ses­ti työ­teh­tä­viin ja edus­tet­ta­vaan yri­tyk­seen ennen työ­kei­kal­le menoa, jot­ta tie­to­ta­so oli­si mah­dol­li­sim­man kor­keal­la jo tapah­tu­man alussa.

Edus­te­tut tuot­teet ja yri­tyk­set ovat olleet laa­ja skaa­la mei­keis­tä kis­san- ja koi­ran­ruo­kiin, sekä avar­rus­lait­tei­siin ja 3D- tulos­ti­miin. Ammat­ti­pro­moot­to­rim­me ovat aidos­ti innois­saan uuden oppi­mi­ses­ta ja sisäis­tä­vät uut­ta tie­toa nopeasti.

Esi­merk­ke­jä työtehtävistä:

Akti­vi­teet­tien veto |Myyn­ti­pro­moo­tio| Tuo­te­ja­ke­lu |Mais­ta­tus| Yöker­ho­pro­moo­tio | Flye­rin­ja­ko |VIP-emän­nöin­ti| Maskotti

Esi­merk­ke­jä tapahtumatyypeistä:

Hen­ki­lös­tö­juh­lat | Semi­naa­rit | Kon­ser­tit ja ylei­sö­ta­pah­tu­mat | Yksityistilaisuudet|Avajaiset | Gaa­lat |Fes­ti­vaa­lit | Tuotelanseeraukset|Tapahtumakiertueet

* Juontopalvelut *

Juon­ta­jan teh­tä­vät vaa­ti­vat mm. sana­val­miut­ta, mukau­tu­vuut­ta mah­dol­li­seen tapah­tu­man tee­maan, pereh­ty­mis­tä aihee­seen, sekä välil­lä monikielisyyttä.

Jos on tar­vet­ta tapah­tu­man tun­nel­man luo­jal­le esim. mes­suil­le, yri­tys­juh­liin tai yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin, niin meil­tä löy­tyy muun­tau­tu­mis­val­miit huipputekijät.

* Tapahtumakoordinointi ja -suunnittelu *

Tapah­tu­ma­kier­tuei­den koor­di­noin­ti on tul­lut tutuk­si mm. ravin­to­la­pro­moo­tiois­ta ympä­ri Suo­men, mis­sä vas­taam­me asiak­kai­den kon­tak­toin­nis­ta, tava­ra­lo­gis­tii­kas­ta, pro­moot­to­rei­den buuk­kauk­ses­ta + kou­lu­tuk­ses­ta + majoi­tuk­sis­ta, ja loppuraportoinnista.

Laa­ja ver­kos­to yhteis­työ­kump­pa­nei­ta antaa mah­dol­li­suu­den toteut­taa isom­mat tapah­tu­ma­ko­ko­nai­suu­det ja mitä eri­koi­sim­mat ideat alkaen suun­nit­te­lus­ta, joh­taen raken­ta­mi­seen ja toteu­tuk­seen, ja lopuk­si loppuraportointiin.

Muuta mielessä?

Ker­to­kaa mis­sä tar­vit­si­sit­te apu­ja, niin sel­vi­te­tään kuin­ka voi­sim­me olla avuksi!

Tutustu meihin!

Open chat
1
Whatsapissa juttusille?
Aurinkoista päivää teille!

Voisinko olla avuksi?